Granada. World of street art / Świat sztuki ulicznej

This is intriguing yet every single post about Granada which I have had a chance to read on the Internet starts with a Spanish proverb – “who has not seen Granada, has not seen anything yet”. One of the most important tourist destinations in Spain has been “x-rayed” many times before. I do not intend to do it again. There’s always Wikipedia, which by the way also starts with the proverb above – guess we solved our mystery ;)

Instead,  I though that this blog might use some more cultural elements, hence today’s post will be about… art.

Be warned! This will be an art review done with my eyes, so I would suggest to adjust your expectations accordingly.

To intrygujące, ale prawie każdy post o Granadzie, który miałem okazję przeczytać w internecie, zaczyna się od hiszpańskiego przysłowia – “kto nie widział Granady, ten nie widział niczego”. Jedną z najważniejszych miejscowości turystycznych Hiszpanii prześwietlono już na wylot wiele razy. Nie zamierzam tego robić ponownie. Zawsze jest Wikipedia, na której zresztą wpis również zaczyna się od tego przysłowia – ot i zagadka rozwiązana ;)

Pomyślałem sobie za to, że temu blogowi należy się “ukulturalnienie”, dlatego dziś będzie o… sztuce.

Uwaga! Będzie to spojrzenie na sztukę moimi oczami, więc radzę odpowiednio wcześniej dostosować swoje oczekiwania.

DSC01607
Some creative solutions protecting from the sun can also be considered an art. / Kreatywne rozwiązania chroniące przed słońcem to również sztuka.

On the eastern side of the city, up on a hill, lies Sacramonte district, which is famous for its las cuevas. These are “caves”, which were most likely adopted for homes by the Jews, Muslims and Roma people evicted from their houses in Granada back in the XVIth century.

We were encouraged, long before our journey, to come here and take part in the biggest attraction of the district, a flamenco show. We are so happy that we have not listened! The tablaos lose their authenticity and charm with each and every tour coach which arrives here full of tourists. The show including a fast-food quality “local” dinner set is rather discouraging.

In a search of a real, spontaneous art we’re getting back downtown. There, especially in the evening, the things get much more interesting :)

Po wschodniej stronie miasta, na wzgórzu, znajduje się dzielnica Sacromonte, która słynie ze swoich las cuevas, czyli dosłownie “jaskiń”, które najprawdopodobniej zamieszkiwali żydzi, muzułmanie oraz cyganie wypędzani w XVI w. ze swoich domów w Granadzie.

Na długo przed podróżą zachęcani byliśmy do wybrania się na pokazy flamenco, które są tam największą atrakcją. I cieszymy się bardzo, że rady nie posłuchaliśmy! Autentycznie wyglądające tablaos z każdym kolejnym, pełnym wycieczkowiczów autobusem coraz bardziej tracą swój urok. Show połączony z naprędce przygotowanym “lokalnym” posiłkiem, raczej zniechęca.

W poszukiwaniu spontanicznej, prawdziwej sztuki schodzimy w dół – do centrum. Tu, szczególnie wieczorem, jest dużo ciekawiej :)

DSC01609
By continuing along this path upstairs you will reach Hammam Al Andalus. It is not the cheapest one and the crowds might be intimidating however should you choose to book an hour around 10-11pm you could get yourself one of the biggest holiday gifts ever. / Idąc tą uliczką w górę dojść można do Hammamu Al Ándalus. Tanio może nie jest i choć “przerób” również niezły, to rezerwując sobie godzinkę po 22-23 sprawić można sobie jeden z największych prezentów wakacji w Andaluzji.

Real art takes blood, sweat and tears. It demands hard work, numerous rehearsals, many failures and a large doze of patience. You need to practice, practice and practice! Generally you would do that without an audience. Then, the rules are there to break them.

Prawdziwa sztuka powstaje w pocie i bólu. Wymaga ciężkiej pracy, wielu prób, licznych porażek i ogromnej dozy cierpliwości. Należy przede wszystkim ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć! Z reguły ćwiczy się bez widowni. Ale reguły są po to by je łamać.

DSC01624
Eventually, there was no show… we suspect that the troupe received no coins or bills neither ;) / Żadnego show się nie doczekaliśmy… podejrzewamy, że ta trupa nie doczekała się również żadnych monet ani banknotów ;)

DSC01625

DSC01627

The reactions from the audience may be various. Starting from anger and shouts “get lost you amateur”, through indifference or ignorance, to honest interest or even joy and gratefulness. It may also happen that the delight might turn into adoration. This might lead to some awkward situations.

Reakcje publiczności bywają różne. Od złości i okrzyków w stylu “spadaj brzdękolić gdzie indziej”, poprzez obojętność, czy ignorancję, aż po szczere zainteresowanie, a czasem radość i wdzięczność. Bywa również, że zachwyt przeradza się w uwielbienie. Dochodzić może wtedy do dosyć niezręcznych sytuacji.

DSC01756
#facepalm at the end of the track, the excited fan made an “ooooooooh” sound and asked whether he could touch the guitar ;) / Padliśmy ze śmiechu, gdy pod koniec utworu, fan artysty wydał z siebie okrzyk zachwytu “łoooo!”, a następnie spytał czy może dotknąć gitary ;)

It is important to remember that not every performance becomes and art ex officio. It can sometimes turn into a kitsch.

Now… we distinguish to types of kitsch:  “intended”*:

Należy pamiętać, że nie każda sztuka staje się nią z urzędu. Czasem przerodzić może się w kicz.

I teraz… wyróżniamy dwa rodzaje kiczu: Kicz “zamierzony”*:

DSC01615
What’s written on a paper is a Spanish version of an immortal Polish hit “You are crazy” :) / Na karteczce hiszpańska wersja nieśmiertelnego hitu “Jesteś szalona” :)

*This type of kitsch is enormously popular in Krakow as well.

As well as  “unintended”**:

*Ten rodzaj kiczu jest również niezwykle popularny w Krakowie

Oraz kicz “niezamierzony”**:

DSC01603
Something which I have never noticed while watching Primera Division. It turns out that there is exactly one (!) black player in each team. The rest of the players are also spitting images of one another ;) / Zwróćcie uwagę na fakt, którego oglądając Primera Division nigdy dotąd nie zauważyłem. Otóż w każdej drużynie jest jeden (!) czarnoskóry zawodnik. Reszta członków drużyny jest zresztą do siebie łudząco podobna ;)

**Not everyone can identify the “unintended” kitsch and while he/she interprets it as art – a lot of this “art pieces” turn up in their homes..

We need to wait until evening to see some real art performance. Spontaneous, authentic, with grace and charm. On a street, for free, for run, for the spectators and for the artists themselves.  ¡Olé!

**Nie każdy potrafi rozpoznać kicz “niezamierzony”, i interpretując go błędnie jako sztukę – zwozi do domów liczne “dzieła”.

Na prawdziwą sztukę czekamy do późnego wieczora. Spontanicznie, autentycznie, z gracją i wdziękiem. Na ulicy, za darmo, dla zabawy, dla widzów i dla siebie samych. ¡Olé!

DSC01619

DSC01620

DSC01622

Hope you are going to agree with me, but balancing on a thin line between crime and law is also an art! In this case, the most important are creativity and some advanced conspiratorial techniques. This is exactly why the street merchants warn each other about police patrols with a safe-word “Agua”.

Z całą pewnością prawdziwą sztuką jest również balansowanie na granicy prawa! W tym przypadku niezwykle ważna jest kreatywność oraz zaawansowane techniki konspiracyjne. Dlatego też uliczni sprzedawcy ostrzegają się przed patrolem policji podając sobie tajemne hasło “Agua”.

DSC01610
As you can see, the streets of Granada are merchants free. Entire trade is done lawfully and you can ALWAYS count on getting a receipt. We were NEVER able to buy alcohol after midnight in Chinese stores. Or maybe it’s only what I want you to believe. / Jak widać ulice Granady wolne są od sprzedawców. Cały handel odbywa się legalnie i ZAWSZE wystawiane są paragony. ANI RAZU nie udało nam się również kupić alkoholu po północy w chińskich marketach. A świstaki siedzą i zawijają w te sreberka.

A true art post would not mean anything without food being mentioned. Cacho & Pepe doesn’t only mean excellent lunches in the center of Granada, but also a coffee, worthy of the biggest artists alive!

Czymże byłby prawdziwy post o sztuce, gdyby zabrakło w nim kulinariów. Cacho & Pepe to nie tylko znakomite jedzenie w centrum Granady, ale również godna największych artystów kawa!

DSC01759

Not only here in Granada, but generally the biggest art of them all is the art of “doing nothing”. Just think – how incredibly motivated one must be to find that much strength and perseverance to do absolutely nothing. This extremely rare, yet noble kind of art can be attributed only to few.

Nie tylko na ulicach Granady, ale generalnie najwyższym wyrazem sztuki jest sztuka “nicnierobienia”. No bo pomyślcie. jak nieprawdopodobnie zmotywowanym trzeba być by odnaleźć w sobie tyle siły i samozaparcia. Ten niezwykle rzadki ale jakże szlachetny rodzaj sztuki przypisać można tylko nielicznym.

DSC01768
Still, nothing can beat my cat, who after sleeping the entire day when I’m at work, looks tired like she hasn’t slept at all and… goes to sleep earlier that me. / Nic jednak nie przebije mojej kotki, która po przespaniu całego dnia gdy jestem w pracy, wygląda jakby całą noc nie spała i z tego zmęczenia… kładzie się spać wcześniej niż ja.

I have left the most characteristic art image of Granada for the very end – Alhambra! But this is something for an entirely different post.

Na sam koniec zostawiłem chyba najbardziej charakterystyczny przejaw sztuki w Granadzie – Alhambra! Ale to już temat na całkiem innego posta.

DSC01775

DSC01776

Advertisements

29 thoughts on “Granada. World of street art / Świat sztuki ulicznej

    1. Widziałem, dziękuję bardzo i czuję się zaszczycony! Pozwól proszę że z miłą chęcią odpowiem na pytania w komentarzu do Twojego posta o nagrodzie. Założyłem sobie na wstępie, że na blogu publikuję tylko relacje :-)

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: