Grabarka. The holy mountain of a thousand crosses / Święta góra tysiąca krzyży

The year is 1710. An epidemic of Cholera spreads out in a village of Siemiatycze. Its dwellers try to protect themselves by hiding deep within forests nearby. Death takes its cruel toll however. In the meantime, a certain old man dreams of a hill nearby – Grabarka, which is supposed to be a rescue for the suffering. According to the legend, some 10 thousand people follow him up the hill, carrying crosses to pray for help from God.

No matter the reason, whether this was because of a divine intervention, a spring flowing at the bottom of the mountain or a coincidence, soon after comes Winter and together with the end of the epidemic, the dwellers save their lives.

Jest rok 1710. W wiosce Siemiatycze wybucha epidemia cholery. Okoliczni mieszkańcy chronią się przed zarazą w pobliskich lasach. Kostucha zbiera jednak okrutne żniwo. Tymczasem pewnemu starcowi, we śnie, objawia się leżące nieopodal wzgórze – Grabarka, które stanowić ma ratunek dla cierpiących. W drogę za starcem podąża wedle legendy nawet 10 tysięcy ludzi, którzy wspinają się na nie niosąc ze sobą krzyże by wznosić do Boga modlitwy o pomoc.

Niezależnie od tego czy stoi za tym boska interwencja, źródełko bijące u podnóży góry czy zbieg okoliczności, wkrótce potem nastaje zima i wraz z końcem epidemii mieszkańcy ratują życie.

DSC03661DSC03664DSC03667DSC03670DSC03678DSC03681

Out of gratitude for the God, the dwellers of Siemiatycze choose Grabarka to raise a wooden shrine here. Today, it is the holiest place for the Orthodox in Poland. For hundreds of years it draws in the faithful and gathers them in prayers. Thousands of crosses give it a mystical nature and elicit tears and emotions among visitors. Year by year, there are more of them. The crosses are hallowed during the holy day of Transfiguration of Jesus. Wooden, rock, cast-iron and concrete, they are decorated with rosaries and colorful ribbons. They are a symbol of worries, sorrows and sufferings of the pilgrims,  who seek here their deliverance.

Z wdzięczności dla Boga, mieszkańcy Siemiatycz stawiają na Grabarce drewnianą kapliczkę. Dziś jest to najświętsze dla wyznawców prawosławia w Polsce miejsce. Od setek lat przyciąga wiernych i gromadzi ich w modlitwie. Tysiące krzyży nadaje jej mistyczny charakter i powoduje łzy i wzruszenie wśród odwiedzających. Z roku na rok jest ich coraz więcej. Święcone podczas obchodów święta Przemienienia Pańskiego, drewniane, żeliwne,  kamienne i betonowe krzyże zdobione są różańcami oraz kolorowymi wstążkami. Symbolizują troski, smutki i cierpienia pielgrzymów, którzy szukają tu swego wybawienia.

DSC03684
Święte źródło u podnóża Grabarki, również dziś wierni piją z niego wodę, a nawet zabierają wiadrami do domów / Holy spring at the foot of Grabarka, even today the faithful drink from it and even use buckets to take the water home

DSC03686

Orthodoxy on Polish lands reaches as far as to the IXth century. Today, it’s members are as numerous as 500.000 which makes it the 2nd largest Church in Poland. Amongst some 400 churches, most are on the eastern side of the country, while some of them can be regarded as real architectural pearls. In a area surrounding Białowieża Forest we have particularly loved the one in Puchły.

It’s history is as interesting as the one of Grabarka. So, in a place where the church currently stands, as early as in the XVIth century stood an enormous linden. A man, whose legs were very ill, built a shed under its branches. One day, during a prayer he noticed a divine picture of Mother of God. He recovered soon after. As you can easily deduct, we did not have to wait too long until a sanctuary was built here. It got constructed in 1756. (to be exact though, the current church comes from the period of The World War I, after the first one got destroyed in a fire).

Prawosławie na ziemiach polskich sięga IX w. Dziś kościół ten liczy ponad 500.000 wiernych i jest drugim co do wielkości wyznaniem w Polsce. Spośród ponad 400 cerkwi, większość znajduje się na terenach wschodnich, a niektóre z nich to prawdziwe perły architektury. W samej okolicy Puszczy Białowieskiej szczególnie upodobaliśmy sobie cerkiew w Puchłach.

Jej historia jest równie ciekawa co Grabarki. Otóż, w miejscu, w którym obecnie swoi cerkiew, już w XVIw. rosła ogromna lipa. Pod jej koroną swój szałas zbudował człowiek, który cierpiał na chorobę nóg. Pewnego dnia, podczas modlitwy, dostrzegł na szczycie lipy obraz Matki Bożej. Wkrótce potem wyzdrowiał. Jak można się domyślić, nie trzeba było długo czekać na wybudowanie w tym miejscu świątyni. Ta stanęła na wzgórzu już w 1756r. (dla ścisłości: obecna cerkiew pochodzi z czasów I Wojny Światowej i zastąpiła poprzednią, która została zniszona w pożarze).

 

DSC03127DSC03130

***

Holy mountain of Grabarka lies 150km east of Warsaw. You could for example visit it, when coming back to the capital from your stay in Białowieża National Reserve.

Puchły on the other hand, is a part of the Land of the open shutters which I described in one of my previous posts. To enter the church, you would need to contact the parson beforehand. You can do it by calling or via… Facebook.

***

Święta Góra Grabarka leży 150km na wschód od Warszawy. Można wybrać się do niej na przykład wracając do stolicy po pobycie w Białowieskim Parku Narodowym.

Puchły natomiast są częścią Krainy otwartych okiennic, o których pisałem w jednym z poprzednich postów. Żeby zajrzeć do środka cerkwi należy wcześniej skontaktować się z proboszczem parafii. Można to zrobić telefonicznie lub poprzez… Facebook.

Advertisements

110 thoughts on “Grabarka. The holy mountain of a thousand crosses / Święta góra tysiąca krzyży

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: