Chichén Itzá. In a Shadow of Feathered Serpent / W cieniu pierzastego węża.

Though main gate is still closed, there are queues gathering already on a small square in front of the entrance to an ancient Mayan city. First bus will come within minutes, then another, until the population of Chichén Itzá reaches the one from before over a thousand years.We rush to be one of the first ones to enter and have if only a short moment to contemplate the history of this place. One needs a bit of imagination though to look beyond the changes this place has seen. In contrast to the ruins of Coba, lack of trees and grass, here elegantly mowed is irritating.  One might think it is a good place to play golf.

Who knows, perhaps this is how ancient cities looked like though. On the sculptures and frescoes hidden among Mayas ruins, nowadays entirely uncovered and cleaned up from the tropical vegetation, you will find no plant-based themes. Coincidence?

Choć główna brama jest jeszcze zamknięta, na niewielkim placyku przed wejściem na teren dawnego miasta Majów już tworzą się kolejki. Za kilkanaście minut przyjedzie pierwszy autobus, potem następny aż w końcu populacja Chichén Itzá zbliży się do liczby sprzed ponad tysiąca lat. Wchodzimy niemal jako pierwsi by choć przez chwilę móc podumać nad historią tego miejsca. Potrzeba jednak trochę wyobraźni by przymknąć oczy na zmiany, które się tu dokonały. W przeciwieństwie do ruin Coba drażni brak drzew oraz elegancko, równiutko skoszona trawa. Ktoś mógłby pomyśleć, że odbywają się tu turnieje golfowe.

Ale kto wie, być może właśnie tak wyglądały starożytne miasta. Na rzeźbach i freskach ukrytych wśród ruin Majów, dziś całkowicie odkopanych i oczyszczonych z tropikalnej roślinności nie znajdziemy prawie żadnych motywów roślinnych. Przypadek?

dsc04908

dsc04924

According to tradition, during drought or natural disasters,  a solemn procession of priests carrying rich gifts and people destined for sacrifice went down the steps of the temple of Kukulkan, Saint Serpent making its way towards the sacrifice well. There, among noise of pipes and mournful sounds of flutes, the dark waters of the well saw beautiful girls, captives, slaves known for their bravery thrown inside alongside some rich gifts in order to propitiate angry gods, who – as was believed – lived in the depth of a lake. (Ch. Gallenkamp: Maya).

Chichén Itzá became famous thanks to its proximity to a cenote, a natural limestone lake (Chichén Itzá can be translated as “At the mouth of the well of the Itzá“). Those lakes, which are plentiful on a Yucatán peninsula are most often hidden inside caves and can be accessed only by small pits. This one here though is different and resembles a small pond. A pond which water leads into the nether world.

Though first mentions of Chichén Itzá come from the Vth-VIth century, city’s biggest growth is dated for the beginning of the 2nd millennium. Around this time, a Toltec tribe arrives in Yucatán from the city of Tula. Assimilation of the two cultures results in major changes to the social system, architecture as well as the pantheon of deities worshiped here. At the same time, the religious practices starts to be extremely cruel. Chichén Itzá quickly becomes region’s capital with political, economical and cultural power over other cities. Coba, which I covered a few posts ago is one of its first victims.

Zgodnie z tradycją, w czasie suszy czy klęski, uroczysta procesja kapłanów, niosąc bogate dary i ludzi przeznaczonych w ofierze, zstępowała ze schodów Świątyni Kukulcana, Świętego Węża i Świętą Drogą posuwała się ku Źródłu Ofiar. Tam, wśród jazgotu piszczałek i żałosnych dźwięków fletów, wrzucano do ciemnych wód świętego Źródła piękne dziewczęta i jeńców-niewolników słynnych z męstwa, a także bogate dary, dla przebłagania gniewnych bogów, którzy – jak wierzono – żyli w głębinach jeziora. (Ch. Gallenkamp: Majowie).

Chichén Itzá zyskało swoją nazwę za sprawą bliskości cenote, naturalnej studni krasowej (Chichén Itzá przetłumaczyć można bowiem  jako “miasto u ujścia studni Itzá”). Jeziorka, których pełno jest na półwyspie Jukatan skryte są przeważnie w jaskiniach, do których prowadzi jedynie wąskie przejście. To tutaj jest wyjątkowe i przypomina raczej małą sadzawkę. Sadzawkę, której wody prowadzą w zaświaty.

Choć pierwsze wzmianki o Chichén Itzá pochodzą z V-VI wieku, największy rozwój miasta datuje się na początek drugiego tysiąclecia. Mniej więcej w tym okresie przybywa na półwysep Jukatan z miasta Tula plemię Tolteków. Asymilacja kultur skutkuje zmianami w ustroju społecznym, architekturze ale również w panteonie czczonych na tych terenach bóstw. Jednocześnie, to właśnie wtedy praktyki religijne zaczynają nabierać szczególnego okrucieństwa. Chichén Itzá staje się stolicą regionu, dzierżącą pełnię władzy politycznej, ekonomicznej i kulturalnej. Za jego przyczyną upada w tym okresie dotychczasowe centrum Majów Coba.

dsc04890

With the arrival of the Toltecs, the cult of a god and master of four elements: earth, wind, water and fire – Quetzalcoatl or Kukulkan became stronger. While the Maya knew him as a god of rebirth and resurrection, the Toltecs’ culture he was also recognized as a founder of civilization and creator of medicine. The list of merits is much longer obviously. Kukulkan invented first calendar as well as taught people husbandry and fishing.

No wonder why the famous pyramid of El Castillo, symbol of Chichén Itzá has been dedicated to this deity. Apart from its obvious religious value. the pyramid served the Maya as a peculiar version of a calendar. Thanks to it, they knew when to start sowing, harvest or how to recognize the dates of main festivities. There are 91 steps on each of its sides leading to the top of the pyramid which together with the top platform adds up to 365 – exact number of days in a solar calendar. Nowadays we do not know much about the Maya civilization level of advancement (Aga believes it was higher that our own) but surely their knowledge of mathematics, geometry and astronomy was enormous.

Kukulkan comes back to Chichén Itzá from time to time, during spring and autumn equinox. Its shadow is being dropped by a setting sun through the corner of the pyramid onto its northern wall.

Wraz z plemieniem Tolteków wzmaga się kult boga i władcy czterech elementów: ziemi, wiatru, wody i ognia – Quetzalcoatla czyli Kukulkana. Uznawany przez Majów za bóstwo odrodzenia i zmartwychwstania, w kulturze Tolteków jest on również założycielem cywilizacji oraz twórcą medycyny. Lista zasług jest oczywiście o wiele dłuższa. Kukulkan stworzył też pierwszy kalendarz oraz nauczył ludzi rolnictwa i rybołówstwa.

Jemu właśnie poświęcona jest słynna piramida, będącą symbolem Chichén Itzá – El Castillo. Oprócz oczywistych walorów religijnych, pełniła ona również funkcję swoistego kalendarza. Dzięki niej Majowie mogli na przykład wiedzieć kiedy rozpocząć siewy, żniwa lub kiedy odbywać miały się ważne uroczystości.Na szczyt budowli z każdej jej strony wiodą schody złożone z 91 stopni, co łącznie, wraz ze szczytem daje wynik 365, co odpowiada liczbie dni kalendarza słonecznego. Dziś wciąż mało wiemy o poziomie zaawansowania cywilizacji Majów (Aga twierdzi, że przewyższała naszą), ale pewna jest ich ogromna wiedza z zakresu matematyki, geometrii oraz astronomii.

Kukulkan od czasu do czasu powraca do Chichén Itzá podczas wiosennej i jesiennej równonocy. Jego cień rzucany jest przez zachodzące słońce poprzez narożnik piramidy na jej północną ścianę.

dsc04905dsc04893
dsc04902dsc04903

dsc04904
Jaguars and eagles eating human hearts on the walls of the temple dedicated to the troops of warriors responsible for capturing sacrifice victims. / Jaguary i orły pożerają ludzkie serca na ścianach świątyni poświęconej oddziałom wojowników odpowiedzialnych za zdobywanie rytualnych ofiar.
dsc04917
Las Monjas. The Nunnery – most probably a royal palace. / Dom Mniszek – najprawdopodobniej pałac królewski.
dsc04900
Tzompantli. A skull platform – ritual killings were taking place here, a custom popularized by the Toltecs. /  Ściana czaszek – na tej platformie dokonywano rytualnych mordów, który to zwyczaj przenieśli ze sobą Toltekowie.

dsc04898

Chichén Itzá got deserted in the XIIIth century. Though reasons are not exactly known, it is speculated that the decline was caused by new Maya tribes arriving here from the highlands in the south.

“Discovered” by the Spanish in 1533, the city was almost entirely abandoned. In 1885 it was bought by a US consul in Merida, Edward Thompson for a price of mere 75USD. I wonder if he knew, over 100 years later, his hacienda would be officially announced as one of New7Wonders of the World.

Chichén Itzá opustoszało już w XIII wieku. Choć dokładne przyczyny nie są znane, spekuluje się rozłam na skutek przybycia tutaj kolejnych plemion Majów, tym razem w wyżyn na południu.

“Odkryte” przez Hiszpanów w 1533 było niemal całkowicie wymarłe. W 1885 roku konsul USA w Meridzie Edward Thompson kupił cały kompleks za jedyne 75 dolarów. Ciekawe czy przypuszczał, że niewiele ponad 100 lat później jego hacjenda zostanie ogłoszona jednym z Siedmiu Nowych Cudów Świata.

dsc04906dsc04914

***

The archeological site can be visited since 9am until 5pm. One regular ticket costs 232 pesos (10 Euro).

You can find out more about Chichen Itza in the movie created under UNESCO patronage.

***

Stanowisko zwiedzać można od 9 rano do 17:00. Bilet wstępu obecnie (lipiec 2016) to koszt 232 pesos (10 Euro).

Więcej na temat Chichen Itza znajdziecie w filmie nagranym pod patronatem UNESCO.

Advertisements

51 thoughts on “Chichén Itzá. In a Shadow of Feathered Serpent / W cieniu pierzastego węża.

  1. Some fascinating read! Thanks for posting this.
   Personally I believe tourism is good, but tourists aren’t necessarily. It’s good if cultures open up and present their values and art, worse if they try to adjust themselves to the growing tourist industry :/

   Like

 1. I loved visiting Tulum in the Yucatan but have yet to visit the other temples. We are considering semi-retirement in somewhere like Merida and we would have wonderful opportunities to see all temples. Great post, my friend.

  Liked by 2 people

 2. In fact there has been already a lot of violence in the Mayan culture before arrival of the Tolteks! Endless wars between the different Mayan urban states in the early classic (250-600) and late classic (600-900) leading to the extinction of complete cities and its elites (the survivors were often sold or hold as slaves). And for instance the ‘Popul Vuh’ myth is also full of bloody violence and not really a messenger of peace, to be honest. But in any case this amazing architecture was constructed without metal or wheels, for us hard to imagine what this really meant for the Mayan people.

  Liked by 2 people

 3. non è facile entrare nella violenta cultura di quelle popolazioni che mi hanno sempre atterrita ma anche affascinata.Il tuo reportage e le fotografie sono come sempre splendidi, ti ringrazio moltissimo
  Annalisa

  Liked by 1 person

 4. Mam tylko jedną myśl po przeczytaniu tego artykułu: ja chcę jechać do Meksyku! To zawsze było moim marzeniem i nie wiem czemu tam jeszcze nie trafiłam. Zazdroszczę cichuteńko

  Liked by 2 people

 5. Such interesting history, Maciek. You seemed a little miffed re the mowed lawns ~ it does seem rather contradictory to the spirit of the site, and yet I wonder if this has been created for the tourist to detract from the barbarism of years past! Makes it more palatable, so to speak.
  Once again I marvel at the architecture, and the fact that it is still standing after so many centuries; they sure knew a thing or two about building.

  Liked by 2 people

 6. Wonderful photos and history of a fascinating place. Your trip reminded me of mine many years ago. I went back and looked at photos. Me sitting on a chacmool way up there – such an outstanding place to explore.

  Liked by 2 people

  1. Thank you! Indeed, it just asks to be explored. They say only a small portion of ruins have been digged up in Mexico, I wonder what we’ll see 25-30 years from now…

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: