Podlasie. Dogwood Pond / Dereniowy staw

DSC00612

Surroundings of the Osowiec stronghold, which now acts as headquarters of Biebrza National Park, is a land which might as well be a background for tales and legends. From the azure waters of Biebrza surface yellow marigolds, and the trees frocking up for Spring in green leaves get blot out by bloody red sprouts of dogwood.

It may be hard to believe and accept the fact that this multicolored landscape is not a natural phenomenon. Red osier dogwood was brought to Biebrza by the Russians as late as between the XIXth and XXth century. The intention was, by no means to enrich local fauna. The reason was by far much more mundane – the fast growing plant was meant to conceal the fortifications of Osowiec – the cutting-edge stronghold of the early XXth century.

Okolice twierdzy Osowiec, w której mieści się obecnie biuro Biebrzańskiego Parku Narodowego, to kraina, która mogłaby być tłem baśni i legend. Z błękitnych wód Biebrzy wynurzają się żółte kwiaty kaczeńców, a strojące się już na wiosnę w zielone liście drzewa przysłonięte zostają przez krwisto czerwone pędy derenia.

Trudno jest uwierzyć i pogodzić się z tym, że ten różnobarwny krajobraz nie jest zjawiskiem naturalnym. Dereń rozłogowy pojawił się nad Biebrzą za sprawą Rosjan na przełomie XIX i XX wieku. Bynajmniej nie w celu wzbogacenia lokalnej fauny i zróżnicowania krajobrazu. Powód był zdecydowanie bardziej prozaiczny – szybko rosnąca roślina miała za zadanie maskować fortyfikacje Osowca – na początku XX wieku najnowocześniejszej twierdzy świata.

DSC00614

In Poland dogwood is considered to be an invasive species, a threat to fauna and flora of Biebrza valley. The bush adjusted well to our country conditions. It withstands low temperaturs and frost and does not fear pollution (though, I wouldn’t recommend it growing in the south of the country, in Kraków in particular). It is capable of growing as many as 100.000 sprouts per hectare and together with its leaves and their later fall, dogwood can easily stop all other life in the area it occupies.

Dereń jest w Polsce uznawany za gatunek inwazyjny, stanowiący zagrożenie chociażby dla fauny i flory doliny Biebrzy. Krzew znakomicie przystawał się do warunków panujących w kraju. Świetnie znosi mrozy oraz nie jest mu straszne zanieczyszczenie środowiska (mimo wszystko, nie polecam mu podróży na południe do Krakowa). Potrafi rozrosnąć się w liczbie 100.000 pędów na hektar, a w połączeniu z liśćmi oraz ich późniejszym opadem hamuje jakiekolwiek inne życie na zajmowanym przez siebie obszarze.

DSC00617

DSC00618
In English Cornus is commonly known as Dogwood. It turns out that its bark was used for treating dogs’ mange decease. The bark was boiled and the liquid was later used to wash the dogs. This had little if any effect in fact while this practice was a result of a wrong interpretation of the tree’s name. / W języku angielskim dereń nazywany jest często “psim drewnem”. Okazuje się, że jego kory używało się do leczeniu nużycy, pasożytniczej choroby skóry u psów. Korę zagotowywało się, a płynem myło się psa. Praktyka ta nie przynosiła żadnych efektów, a związana była jedynie z mylną interpretacją nazwy krzewu.

DSC00619

Sounds pretty scary. Yet there are also places on earth where the opinion of dogwood is totally different. Cherokees for instance believe that in the old times the woods were inhabited by a race of small sized humans called “The Dogwood People“. They cared for their Indian neighbors, taught them to live in harmony with the world and watched over the oldest and the youngest members of the tribe. A key goal for their existence was doing good deeds without asking for anything in return.

Brzmi złowieszczo. Ale są również miejsca na ziemi, gdzie opinia na temat derenia jest całkowicie odmienna. Indianie Cherokee wierzą na przykład, że w dawnych czasach lasy zamieszkiwała rasa ludzi o niskim wzroście zwana “ludźmi psiego drewna” (The Dogwood People). Opiekowali się oni swoimi indiańskimi sąsiadami, nauczyli ich życia w harmonii ze światem i pilnowali najstarszych oraz tych najmłodszych mieszkańców wioski. Lud ten wierzył, że sensem życia jest bezinteresowne spełnianie dobrych uczynków.

DSC00620DSC00621

Yet another legend links dogwood to the event described in the Christian Bible. According to it, the dogwood tree used to be a mighty tree with a tall and straight trunk. In shape and size it was compared to an oak tree. It was said its wood was used for a construction of the cross upon which Jesus was crucified. This saddened dogwood so much that Jesus noticed that, took pity on the tree and said:

“Dogwood tree will never again grow large enough for its wood be used for a cross. It shall be twisted and bent. The four petals of the flowers will form the shape of a cross, with two long petals and two short ones. In the center of each petal edge, a rusty nail mark shall be cut and the bracts in the center will resemble a crown of thorns and its berries will appear as red drops of blood”.

Though lovely, the legend doesn’t have much to do with reality. It came to life in the early XXth century, while the Palestine of Jesus times never heard of dogwood.

Jeszcze inna legenda nawiązuje do wydarzeń opisanych w Biblii chrześcijańskiej. Podług niej, w przeszłości dereń był potężnym drzewem, o rosłym i prostym pniu. W kształcie i rozmiarze dorównywał dębom. Jego drewna miano użyć do konstrukcji krzyża na którym ukrzyżowano Chrystusa. Zasmuciło się drzewo derenia tak bardzo, że zobaczył to Jezus, zlitował się nad nim i oznajmił:

“Dereń już nigdy nie urośnie tak wielki, by jego drewno mogło być użyte do budowy krzyża, będzie poskręcane i połamane. Dwa z płatków jego kwiatów będą dłuższe, a dwa krótsze formując się w kształt krzyża, w środku każdej krawędzi płatka pojawi się rdzawy ślad po gwoździu, a liście jego będą przypominać koroną cierniową, a owoce jego czerwone krople krwi”.

Choć piękna, owa legenda nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Powstała w pierwszej połowie XX wieku, Palestyna czasów Chrystusa o dereniu nigdy nie słyszała.

DSC00633DSC00615DSC00623

Advertisements

39 thoughts on “Podlasie. Dogwood Pond / Dereniowy staw

  1. Haha, prawda! Nie zwróciłem na to uwagi wcześniej, ale nie jesteś pierwszą osobą, która twierdzi, że dereniowy staw jest domem dla mieszkających tu potworów ;-)
   O twierdzy nie będę pisać, bo przyznam szczerze, że skupiliśmy się na naturze podczas naszej wizyty nad Biebrzą i nie znaleźliśmy czasu na podróże historyczne. Choć udało nam się wdrapać na wzgórze Wizny.

   Liked by 1 person

 1. The dogwood tree and all its subspecies seem to be spread all over in the more northern latitudes. Where we live British Columbia, there is the Pacific dogwood, whose pretty flower is the official emblem of our province. I like the way you dig up old legends and make your posts all the more interesting. I especially like the legend of the dogwood tree. Even though it has no basis in fact, it reveals how people created legends with vivid imagery that would make a deeper faith-related impression. Thank you very much for your inspiring post, Panhirsch!

  Liked by 2 people

  1. I have had no idea Peter that dogwood is the official emblem of your province! Quite a coincidence then! It looked spectacular although it is considered to be a danger for ingenious species around here.
   I cannot thank you enough for your comments for which I always impatiently wait and which truly feel me with joy!

   Liked by 1 person

  1. Hi Debbie! Thank you for your comment and kind words. Haven’t been able to reply earier, but still wishing you a nice Sunday :-) It is admirable how you Americans remember and cherish your veterans.

   Liked by 1 person

  1. Maria, this is a huge honour for me and THANK YOU very much for thinking of my blog for your nominations for the award.
   I have made a concious decision when I started my site to focus on travels and limit personal stuff to a minimum – adding bits and pieces only when related to my posts, hence please forgive me for not writing a dedicated post for the award itself :-) All the best to you and have a great Sunday!

   Liked by 1 person

  1. Thank you very much Max & Max’s human! Indeed, I have also found everything becoming more interesting once we get to know more details about it, especially if there are stories and legends involved. I am sure that Dogwood people live among us, I know a couple :-)

   Liked by 1 person

  1. This is very nice of you :-) Indeed, I do research and it is always very interesting to get to know even more about the sites I have recently visited. I am very happy you like it!

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: