Podlasie. Stork Pilgrims from Pentowo / Bociani pielgrzymi z Pentowa

Bocian, Pentowo, Stork, Nest, Pole
Storks have much better view over Biebrza than the people who come here to visit the National Reserve. / Bociany mają dużo lepszy widok na Biebrzę niż ludzie przybywający tutaj by zwiedzić Park Narodowy.

“To see a first stork in flight – year will be busy and successful” – a Polish prophecy

Year 1991. A huge storm passed over Pentowo, a tiny village in Podlasie, not far from the city of Tykocin. In the blink of an eye, the surrounding area changes drastically – torn roofs, destroyed orchards and broken trees. Yet there is one glimmer of hope in all this misery. Storks. Turns out that tree trunks stripped from branches and broken are perfect for constructing nests. Sadly most of them are too fragile, most because of their frail scaffolding, so they soon begin to fall apart. This is when an unexpected help comes from a Bird Protection Association of North Podlasie, which manage to successfully restore and strengthen the nests.

Today, the nests are everywhere. Happy clatter is heard from the top of the cowshed and barn roofs, telegraphic poles and those build especially for the bird guests as well as from the trees – alders, birches and pines. Altogether, there are 34 of them in Pentowo while more and more are built every single year, while the meadows of Narwia ensure that storks will never run out of food.

“Zobaczyć pierwszego bociana w locie – rok pracowity i udany” – polska wróżba

Rok 1991. Nad Pentowem, malutką wsią na Podlasiu, nieopodal Tykocina przechodzi ogromna wichura. W mgnieniu oka okolica zmienia się nie do poznania – zerwane dachy, zniszczone sady i połamane drzewa. Ale w całym tym nieszczęściu pojawia się promyk nadziei. Bociany. Okazuje się, że ogołocone z gałęzi, pęknięte konary drzew to znakomite miejsce na uwicie gniazda. Większość z nich jest niestety zbyt słaba, głównie ze względu na swoje wątłe rusztowanie, więc wkrótce zaczyna się rozsypywać. Wtedy na pomoc rusza Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i gniazda udaje się odrestaurować i umocnić.

Dziś gniazda są wszędzie. Radosny klekot bocianów unosi się znad dachów obór i stodół, słupów telegraficznych oraz tych specjalnie wybudowanych dla ptasich gości, wreszcie konarów drzew – olch, brzóz, olszyn i sosen. Łącznie jest ich w Pentowie 34, a z roku na rok coraz więcej, bo nad nadnarwiańskimi łąkami pokarmu bocianom nie zabraknie.

bocian, stork, live
Watch storks live in their nest / Oglądaj bociany na żywo w ich gnieździe Live Feed / Na Żywo

DSC00014

“If there is a stork sitting on a nest and it is dirty – crops will surely fail” – a Polish prophecy

Pentowo became famous in Poland and beyond its borders in 2001. This is when a German fundation named Euronatur awarded it (as 7th in Europe, while the first was a village called Čigoć in Croatia) with a title of “European Stork Village”.
Such honour is a proof of care and work for the protection of habitat of a White stork.

April 2017. Storks begin to lay eggs. A time of hard work is in front of them, the most important moments during their stay in Poland. Eggs need to be brooded, while nestlings need to be taught how to find food and how to fly on their own. Local news channel informs we have had a first victim of nesting. Because of storks fighting for the best nest, one of them broke its leg and needed to be transported to a vet. That means, more nests will need to be build in the years to come.

“Jeśli bociek na gnieździe siedzi i w dodatku jest brudny – nieurodzaj pewny” – polska wróżba

Pentowo stało się rozpoznawalne w Polsce oraz poza jej granicami w 2001 roku, kiedy to niemiecka fundacja Euronatur przyznała jej (jako 7 w Europie, pierwsza była wieś Čigoć na Chorwacji) tytuł “Europejskiej Wsi Bocianiej”. To wyróżnienie jest potwierdzeniem troski oraz pracy na rzecz ochrony miejsc lęgowych bociana białego.

Kwiecień 2017. Bociany zbierają się do składania jaj. Przed nimi okres wzmożonej pracy, najważniejszej w czasie swojego pobytu w Polsce. Jaja trzeba wysiedzieć, a pisklęta trzeba będzie nauczyć żerować i samodzielne latać. Jak podaje lokalna telewizja, jest już pierwsza ofiara zasiedlania gniazd. W efekcie walki o najlepsze gniazdo, jeden z boćków ze złamaną nogą trafił do weterynarza. W przyszłym roku trzeba będzie wybudować kilka nowych.

 

DSC09989PentowoPentowo

“When stork parents feed 4 or 6 nestlings – prosperity and luck are ensured” – a Polish prophecy

Pentowo and a whole Podlasie lives today with a rhythm set by the white travellers. In Polish beliefs come Spring, a stork brings along last snowflakes. Our Slavic relatives from Bulgaria also believe that in Autumn storks leave their country with the last snow while in Ukraine it is said that birds take last snow with them, under their wings, when they leave.

Where do they go? With certainty some choose Morocco, which I desribed in one of my previous posts – Chellah. But one cannot be so sure. In Bulgaria people believe that storks are pilgrims, who travel each year to the Holy Land. According to Greek belifes, storks fly away to a distant island where they live as humans. Similarly Macedonians claim that storks gain human form upon departure after a bath in a magical lake.

While in Podlasie I asked one of the farmers what should I do to lure a stork into a nest which I would build myself. He said that what works best is putting some horse manure inside. There are a couple of other means as well though. In Belarus, men would use a needle, something made of metal and something shiny, but also sugar, bread or even coins. It becomes even more interesting in Galicia where a role of a decoy is played by a chicken egg. This, apart from luring the birds to the nest is also believed to help chickens lay eggs as big as stork’s ones.

“Kiedy bociani rodzice karmią 4 albo 6 piskląt – dobrobyt i szczęście murowane” – polska wróżba

Pentowo, a wraz z nim całe Podlasie żyje dziś rytmem wyznaczonym przez białych przybyszów. W wierzeniach Polaków wraz z nastającą wiosną bocian przynosi na skrzydłach ostatnie płatki śniegu. Nasi słowiańscy krewni z Bułgarii sądzą natomiast, że jesienią bociany odlatują za śniegiem, podczas gdy na Ukrainie utarło się stwierdzenie, że to ptaki, pod skrzydłami zabierają ze sobą ostatni śnieg.

Gdzie lecą? Niektóre z pewnością do Maroka, o czym pisałem już we wcześniejszym poście – Chellah. Ale to nic pewnego. W Bułgarii uważa się, że bocian to pielgrzym, który każdego roku wędruje do Ziemi Świętej. Podług wierzeń greckich, bociany odlatują na daleką wyspę i żyją tam jako ludzie. Podobnie uważają Macedończycy, według których ludzką formę przybierają po kąpieli w magicznym jeziorze.

Będąc na Podlasiu spytałem gospodarza co zrobić by zwabić bociana do własnoręcznie zbudowanego gniazda. Stwierdził on, że najlepiej działa włożenie do niego końskiego obornika. Sposobów jest jednak co nie miara. Na Białorusi do gniazda wkłada się igłę, coś metalowego i coś błyszczącego, ale również cukier, chleb, a nawet monety. Z kolei w Galicji rolę wabika spełnia kurze jajo, co ma również sprawić, że kury będą niosły jaja wielkości tych składanych przez bociany.

Bociany, Pentowo

Bocian, stork, łąka, meadow
Just looking for some babies to deliver, where might they be? / Ja tylko szukam dzieci do doręcznie, gdzież mogły się schować?

DSC00638

“As soon as a stork comes, you kids can go out play” – a Polish proverb

Yet most often storks are associated with bringing babies. Though this myth has been radically disproven by recent animated movie “Storks” according to which the birds had long abandonded their old profession and moved into goods delivery business similar to Amazon, the beliefs still remain vivid. You might be interested to know that for example Lithuanians believe that babies are taken from mud and delivered in a basket or a trough. Poles and Belarussians on the other hand claim that children are thrown through chimneys. One Kashubian legend is particulary interesting. There we read that what storks throw through chimneys are not babies, but… frogs, who only inside change into babies. Lastly, according to Polabian Slavs, a storks fish for babies in a sea to later dry them on special “stork stones”

Whatever we believe, storks are everywhere treated with admiration and respect, while their sighting brings luck and good fortune. Unless a stork sitting in a nest is dirty and smoky like those in the photo below.

“Jak bocian przyleci, możecie wyjść na dwór dzieci” – polskie powiedzenie

Chyba jednak najczęściej kojarzymy bociany z przynoszeniem dzieci. Choć mit rozwiewa niedawno goszcząca w kinach animacja “Bociany” (Storks) według, której te już dawno porzuciły dawną profesję i przerzuciły się na usługi kurierskie w stylu Amazona, to wierzenia pozostały ciągle żywe. I tak, wedle Litwinów bocian wydobywa dzieci z błota, a dostarcza w koszu lub korycie. Polacy i Białorusini wierzą, że dzieci zrzucane są do domu przez komin. Bardzo ciekawa jest legenda kaszubska, w której to bocian wrzuca do komina nie dzieci, a… żaby, które dopiero pod strzechą przybierają postać niemowlęcia. Wreszcie u Słowian Połabskich bocian wydobywa dzieci z morza, a suszy je na “bocianich kamieniach”.

Jakkolwiek na to nie patrzeć, bociany otoczone są wszędzie czcią i szacunkiem, a ich widok zwiastuje szczęście i wszelkie powodzenia. No chyba, że siedzący na gnieździe bocian jest brudny, albo zadymiony jak na zdjęciu poniżej.

Storks over a prison / Bociany nad zakładem karnym
Those storks built their nest on a chimney of a prison. Hopefully it doesn’t become too hot. / Te bociany uwiły sobie gniazdo na kominie więzienia. Miejmy tylko nadzieję, że nie zrobi się tu za gorąco.

***

Pentowo can be visited daily from 9 until 7pm. One must remember to do it in silence and with respect to the birds. Storks must not be frightened or shouted at should they not want to pose for the photos. It is also not allowed to come close to the poles on which nests are located. Entrance fee is ca. 2,5€.

I was using an article in “Pismo Folkowe” (Polish only) while preparing this post.

***

Pentowo można zwiedzać codziennie od 9-19:00 przy czym  należy pamiętać by robić to w ciszy i spokoju. Bocianów nie wolno straszyć, krzyczeć do nich by ustawiały się do zdjęć ani podchodzić zbyt blisko słupów, na których ulokowane są gniazda. Za wstęp należy zapłacić około 10 złotych.

Pisząc posta korzystałem z artykułu w gazecie “Pismo Folkowe”.

Advertisements

38 thoughts on “Podlasie. Stork Pilgrims from Pentowo / Bociani pielgrzymi z Pentowa

 1. I love your proverbs and folklore. I first encountered storks in a children’s book called “The wheel on the school” by Meindert de Jong in which children coax storks and good luck back to their village. Or maybe even earlier, when I arrived in the world as a baby!

  Liked by 1 person

  1. I have looked up the book you mention and I love the idea! What a great way to teach kids about perseverance but also make them understand the surrounding world better. Unlike what’s out there nowadays. Thank you for your visit and may the next stork you see bring you all the luck in the world :-)

   Like

 2. I just love that you usually have the cool stories to accompany your gorgeous photos!!! I love to hear other myths and such and how they vary from country to country! It just makes things so much more fun👏👏👏

  Liked by 1 person

  1. That’s really great you liked the idea. I personally enjoy reading about what our grandparents believed in, life seemed much easier when so many things were left unexplained.

   Liked by 1 person

 3. The belief that storks bring babies appears to be universal. From my childhood in Germany I remember grown-ups saying that women become pregnant by being bitten by a stork. Great post and photos as always! Thank you!

  Liked by 1 person

   1. Dear Panhirsch, I forgot to mention that my wife and I watched the documentary ‘Wild Poland’ on YouTube. It was a fascinating film on the four seasons and included the gruffs and their strange behaviour.

    Liked by 1 person

    1. Wow, thank you for sharing. I thought I heard something about movie such as this, yet I have never seen it. My wife will be thrilled. We’ll watch it together this weekend :-)

     Liked by 1 person

 4. I didn’t see the movie “Storks” but I like the idea of them flying around delivering packages for Amazon rather than the proposed idea of drones which I think would be dangerous. They could deliver to my roof deck and I wouldn’t have to worry about packages being stolen outside the front door! Thanks for another interesting and informative post.

  Liked by 1 person

  1. That’s right. How many times have I had UPS or others failing to contact me and leaving the packages wherever they pleased – even in front of closed doors for all the neighbors to see. Thanks for reading.

   Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: